نلدوان

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

نلدوان

 • Post Date:September 7, 2022
 • Views 84
0 Applications
 • Career Level Officer
  Experience 5 Years
  Gender Male
 • Industry Construction
  Qualification Diploma
  Salary As per company salary scale
 • Number of Opportunities 1
  Vacancy Number NTA-H
  Location Paktika
Job Description

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.
Job Summary:

همکاری همه جانبه در کار های فنی و تخنیکی نلدوانی  شفاخانه

مقصد وهدف :

1 – فراهم آوری سهولت در امور روزمره کار مندان شفاخانه در بخش نلدوانی

2 – مراقبت و حصول اطمینان از عرضه خدمات سیستم و شبکات آبرسانی و کانالیزاسیون شفاخانه
Duties & Responsibilities:

–         ایفای وظیفه در شفاخانه  در ساعات رسمی کار  ونوکریوالی

–         مراقبت از استعمال و استفاده سالم شبکات آبرسانی

–         حفظ و نگهداری از وسایل و تجهیزات امور ترمیماتی

–         اشتراک در بازدید فرمایشات و لوازم برسانی با هیات خریداری

–         فعال نگهداشتن تشنابها ؛ کنترول پایپها و تبدیل نلهای عارضه دار

–         ایفای هر وظیفه دیگر مطابق به دستور آمر شفاخانه

Job Requirement:

–         داشتن تابعیت افغانستان

–         صادق و راست کار قابل اعتماد

–         قدرت افهام وتفهیم به زبان های مروج در محل

–         تجربه کاری: ۲ سال

دست آورد های مشخص در 12 ماه کار:

–         سیستم آبرسانی در  شفاخانه باید فعال و منظم باشد

–         ازشبکات آبرسانی و کانالیزاسیون باید مراقبت صورت گیرد

شاخص های سنجش کارایی و انجام وظیفه :

–         سیستم آبرسانی و تشنابها باید همیشه بدون عارضه و فعال باشد

روش ارزیابی :

ارزیابی توسط آمر شفاخانه  در ختم سه ماه ، یک سال و بعدآ بصورت هر شش ماه بر اساس میعار های موجود در جداول ارزیابی صورت میگیرد

Job Location:

Afghanistan, Paktika

Submission Guideline:

کاندیدان محترم می توانند سافت کاپی اسناد (cv) خویش را به ایمیل آدرس [email protected] ارسال نمایند و در عنوانی ایمیل خود بست مودرد نظر را مشخص نمایند ویا حارد کاپی اسناد خود را به ریاست محترم صحت عامه ولایت پکتیکا مدیریت منابع بشری تسلیم نمایند .

نوت : برای معلومات بیشتر می توانید به شماره 0799772357 تماس حاصل نماید .

 

داسناد لارشونکی تسلیمی :

محترمو کاندیدانو تاسو کولاشی خپل اسنادونه (cv)  سافت په دغه ایمیل آدرس راولیری [email protected]     او همداته دایمیل آدرس په عنوان کی خپل بست مشخص کری او هارد کاپی داسنادو دعامی روغتیا پکتیکا ولایت د بشری سرچینو مدیریت ته و سپاری .

نوت : دلا زیاتو معلوماتو تاس و کولای شی به دغه نمبر 0799772357 اریکه و نیسی .

 

Submission Email:

  [email protected]Alted