صفا کار

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

صفا کار

 • Post Date:September 4, 2022
 • Views 94
0 Applications
 • Career Level Officer
  Experience Fresh
  Gender Both
 • Industry Entertainment
  Qualification Certificate
  Salary As per company salary scale
 • Number of Opportunities 6
  Vacancy Number صفا کار
  Location Paktika
Job Description

About ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا:

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا
Job Description:

 • ایفای وظیفه برای وزارت صحت در ساعات رسمی کار  ونوکریوالی
 • پاک کاری  منظم  روزانه تمام بخش های مربوط شفاخانه ( در بخش مریضان سراپا وداخل بستر) سوختاندن و یا انتقال دادن مواد فاضله و باطله به اساس هدایت آمر شفاخانه   مطابق به رهنمود اجراآت در قسمت مواد فاضله
 • ایفای هر وظیفه دیگر مطابق به دستور آمر شفاخانه

توانائی و مهارت و مشخصات :

 • داشتن تابعیت افغانستان
 • صادق و راست کار قابل اعتماد
 • قدرت افهام وتفهیم به زبان های مروج در محل

دست آورد های مشخص در 12 ماه کار:

 • امورات شفاخانه باید پاک  و صفا نگهدااری شده باشد
 • به اساس هدایات رهنمود از بین بردن و جابجا ساختن مواد فاضله وظایف خودرا انجام داده باشد

شاخص های سنجش کارایی و انجام وظیفه :

 • امورات شفاخانه  در تمام اوقات و پاک و صفا نگهداری شده است
 • مواد فاضله شفاخانه  مطابق به رهنمود و از بردن آن دفعه شده است

روش ارزیابی :

ارزیابی توسط آمر شفاخانه  در ختم سه ماه ، یک سال و بعدآ بصورت هر شش ماه بر اساس میعار های موجود در جداول ارزیابی صورت میگیرد
Job Requirements:

1 – فراهم آوری سهولت در امور روزمره کار مندان شفاخانه

2 – پاک و صفا نگهدااشتن امورات شفاخانه

Submission Guideline:

 

رهنمود تسلیمی اسناد :

کاندیدان محترم می توانند سافت  کاپی اسناد  (cv)  خویش را به ایمیل آدرس [email protected]  ارسال نمایند و در عنوانی ایمیل خود بست مودرد نظر را مشخص نمایند ویا  حارد کاپی اسناد خود را به ریاست محترم صحت عامه ولایت پکتیکا مدیریت منابع بشری تسلیم نمایند .

نوت : برای معلومات بیشتر می توانید به شماره  0799772357  تماس حاصل نماید .
 

داسناد لارشونکی تسلیمی :

 

محترمو کاندیدانو تاسو کولاشی خپل اسنادونه (cv)   سافت په دغه ایمیل آدرس راولیری [email protected]      او همداته دایمیل آدرس په عنوان کی خپل بست مشخص کری او هارد کاپی داسنادو دعامی روغتیا پکتیکا ولایت د بشری سرچینو مدیریت  ته و سپاری .

نوت : دلا زیاتو معلوماتو تاس و کولای شی به دغه نمبر 0799772357 اریکه و نیسی .

 

 

Submission Email:

[email protected]Alted