رئیس مؤسسه

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

رئیس مؤسسه

 • Post Date:August 3, 2022
 • Views 113
0 Applications
 • Career Level Manager
  Experience 3 Years
  Gender Both
 • Industry Management
  Qualification Bachelor Degree
  Salary As per company salary scale
 • Number of Opportunities 1
  Vacancy Number TS-AD-001
  Location Jawzjan
Job Description

About Tolo Saadat Institute

Tolo Saadat Institute

Job Description
نماینده گی قانونی از مؤسسه تحصیلات عالی

ریاست از مجالس شورای علمی مؤسسه و نظارت از تطبیق فیصله های آن

نظارت از تطبیق امور مربوط به معاونیت های مؤسسه، پوهنحی ها و سایر نهاد های مربوط

نظارت و مواظبت از ارایه ی خدمات اجتماعی و رفاهی در مؤسسه

اداره ی امور مالی، حسابی، دارایی ها و ملکیت های مؤسسه

تأمین نظم و انضباط و مساعد نمودن محیط و فضای مناسب کار در مؤسسه

انکشاف تدابیر لازم و فراهم آوری سهولت ها برای بهبود وضع تحصیلی، تربیتی و تحقیقی در مؤسسه

مواظبت و رعایت اصول آزادی های اکادمیک در مؤسسه

اتخاذ تدابیر و انکشاف پلان ها و برنامه های لازم جهت بلند بردن عواید و دارای های مؤسسه از طریق اجرای تحقیقات علمی، انتشارات، برگزاری کورس های آموزشی و تأسیس نهاد های تولیدی

ایجاد و تحکیم روابط علمی با نهاد های همتا به سطح ملی و جهانی

جلب و جذب مساعدت های مالی و تخنیکی اشخاص و مؤسسات داخلی و خارج طبق قانون

امضای قرارداد های توامیت علمی و تحقیقی طبق احکام قانون

تأیید یا ارجاع فیصله ها و مصوبه های شورا های علمی پوهنحی ها جهت بررسی به مجلس شورای علمی مؤسسه

اجراآت لازم پیرامون تقرر، تثبیت رتبه ی علمی، ارتقای سویه ی علمی، ترفیع علمی، انفکاک و تقاعد منسوبان مؤسسه

اجراآت ضروری در رابطه به استخدام کادرهای علمی قراردادی

اجراآت لازم درباره ی استفاده از بورس های تحصیلی و کوتاه مدت

نماینده گی از مؤسسه در مسافرت های کاری به خارج از کشور در صورت ضرورت و ایجابات وظیفوی

انکشاف تدابیر لازم برای بهبود وضع خدمات و حفظ و مراقبت مؤسسه

اجراآت لازم درباره ی تقدیر و تحسین از منسوبان مستحق مؤسسه

اجراآت لازم درباره ی انکشاف و تطبیق معیارهای انضباطی و تأدیبی در مؤسسه

طرح پلان ها و برنامه های انکشافی دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت

ارایه ی گزارش از فعالیت های مؤسسه به مجلس عمومی استادان، شورای علمی مؤسسه و مقام وزارت تحصیلات عالی

رعایت و نظارت از تطبیق قانون و تأمین برخورد یکسان و عادلانه با تمام منسوبان مؤسسه در برابر قانون

داشتن توجه دایمی به رفع نیازمندی های اکادمیک، رفاهی و صحی نهاد ها و منسوبان مؤسسه

نظارت از اجراآت معاونیت های علمی، اداری و محصلان و نهاد های مربوط آنها

نظارت از اجراآت پوهنحی ها

سایر وظایفی که طبق قانون به رئیس مؤسسه تعلق می گیرد
Job Requirements

کادر علمی برحال ویا متقاعد از نهادهای تحصیلات عالی کشور

 درجه تحصیل فوق لیسانس

حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

نوت: معاش واجدین شرایط ریاست طبق لایحه امتیازات هئیت اداری این نهاد ماهوار  (هشتاد هزار افغانی) در نظر گرفته شده است

Skills Required

Submission Guideline:

 

واجدین شرایط میتوانند از تاریخ نشر اعلان الی (10) یوم کاری درخواست شمولیت، خلص سوانح، کاپی تذکره تابعیت وغیره اسناد مورد نیاز خودرا به ایمیل آدرس موسسه تحصیلات عالی طلوع سعادت با ذکر نمبر بست ارسال نمایند
 

Submission Email:

[email protected]Alted