آمر منابع بشری

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

آمر منابع بشری

 • Post Date:October 3, 2022
 • Views 82
0 Applications
 • Career Level Manager
  Experience 2 Years
  Gender Both
 • Industry Management
  Qualification Master’s Degree
  Salary As per Organization Salary Scale
 • Number of Opportunities 1
  Vacancy Number HR1401
  Location Kabul
Job Description

About Jahan University:

Jahan university Start services from 2012
Job Summary:

نیاز سنجی کادر اداری

شارت لیست اعضا

پرسه امتحانات و دیمو و قرارداد آن

طی مراحل سازی اسناد در وزارت محترم تحصیلات عالی

ارزیابی های سالانه

تحلیل نیاز های کارمندان

برگزاری سمینارهای ارتقای ظرفیت کارمندان

تهیه راپور حاضری و غیر حاضری کارمندان

نظارت از فعالیت کارمندان زیر دست

Duties & Responsibilities:

از سنجی کادر اداری

شارت لیست اعضا

پرسه امتحانات و دیمو و قرارداد آن

طی مراحل سازی اسناد در وزارت محترم تحصیلات عالی

ارزیابی های سالانه

تحلیل نیاز های کارمندان

برگزاری سمینارهای ارتقای ظرفیت کارمندان

تهیه راپور حاضری و غیر حاضری کارمندان

نظارت از فعالیت کارمندان زیر دست

Job Requirement:

حد اقل دارنده تحصیلات عالی به سویه ماستری به دوکتور ارجحیت داده می شود.

دو سال تجربه مرتبط به وظیفه

توانایی استفاده از برنامه های کمپیوتری (office )

را داشته باشد

 

 

 

 
 

 

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

از عمومی متقاضیان گرامی که واجد شرایط هستند، خلص سوانح خویش را همرای اسکن اسناد تحصیلی،تذکره تابعیت و اسکن قرارداد خط/سند تجربه کاری را با نوشتن نام بست مربوطه و کلمه Hr1401 به ایمیل آدرس های ذیل ارسال دارند یا هارد آنرا تسلیم آمریت منابع بشری نمائید.

یاداشت: از شارت لیست افرادی تجربه ذکر شده را ندارد و یا اسناد ماستری آن ضمیمه ایمیل نباشد یا محصل دوره ماستری باشد معذرت میخواهیم.

[email protected]

[email protected]

جهت معلومات بیشتر به شماره ذیل در تماس شوید:

0798212083

Submission Email:

  [email protected]Alted